Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

dla tej oferty

§ 1 Zakres zastosowania, przedmiot umowy i tożsamość sprzedawcy

(1) Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich umów między nami, a mianowicie

Shanghai Pharmaceutical Machinery Co., Ltd
No, 78, Building 250, Ai Guo road, Shanghai
Chiny

Telefon: 016097911653
E-Mail: stefanzhujun@gmail.com

jako sprzedającym, a użytkownikiem jako kupującym o sprzedaży i dostawie przedmiotów oferowanych przez nas za pośrednictwem platformy internetowej eBay.

§ 2 Konsumenci i przedsiębiorcy

(1) Nasze oferty skierowane są zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców.

(2) Konsumentem w tym znaczeniu jest każda osoba fizyczna, która zawiera z nami umowę w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

(3) Przedsiębiorcą w tym znaczeniu jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając z nami umowę działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

§ 3 Umowy i informacje o zawarciu umowy

(1) Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy i opcje korekty są przeprowadzane zgodnie z następującymi przepisami.

(2) Jeśli umieścimy przedmiot w serwisie eBay, aktywacja strony przedmiotu w serwisie eBay stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna na warunkach zawartych na stronie przedmiotu.

(3) Do zawarcia umowy mają zastosowanie warunki korzystania z serwisu eBay. Link do regulaminu eBay można znaleźć na dole każdej strony eBay.

Zawarcie umowy jest uregulowane w Ogólnych Warunkach eBay w następujący sposób, w zależności od odpowiedniego formatu oferty:

§ 6 Formaty ofert i zawarcie umowy (...)
2. jeśli sprzedawca wystawia przedmiot na aukcji lub w formacie stałej ceny, korzystając z usług eBay, składa wiążącą ofertę zawarcia umowy dotyczącej tego przedmiotu. Sprzedawca określa cenę początkową lub stałą oraz okres, w którym oferta może zostać przyjęta (okres oferty). Jeśli sprzedawca określi cenę minimalną w formacie aukcji, oferta podlega warunkowi zawieszającemu, jakim jest osiągnięcie ceny minimalnej.
3. sprzedawca może dodatkowo udostępniać oferty w formacie aukcji z funkcją kup teraz. Kupujący może z niej skorzystać, o ile nie została złożona żadna oferta lub nie została jeszcze osiągnięta cena minimalna. eBay zastrzega sobie prawo do zmiany tej funkcji w przyszłości. (...)
4. w przypadku przedmiotów o stałej cenie kupujący akceptuje ofertę, klikając przycisk "Kup teraz", a następnie potwierdzając ją. W przypadku przedmiotów o stałej cenie, dla których sprzedawca wybrał opcję "natychmiastowej płatności", kupujący akceptuje ofertę, klikając przycisk "Kup teraz" i natychmiast po tym kończąc proces płatności. Kupujący może również zaakceptować oferty dotyczące kilku przedmiotów, umieszczając je w koszyku (jeśli jest dostępny) i dokonując natychmiastowej płatności.
5. w przypadku aukcji, kupujący akceptuje ofertę poprzez złożenie oferty. Akceptacja podlega warunkowi zawieszającemu, zgodnie z którym kupujący jest oferentem składającym najwyższą ofertę na koniec okresu licytacji. Oferta wygasa, jeśli inny kupujący złoży wyższą ofertę w okresie licytacji. (...)
6. w przypadku przedwczesnego wycofania oferty przez sprzedającego, umowa zostaje zawarta pomiędzy sprzedającym a oferentem, który zaoferował najwyższą cenę, chyba że sprzedający został upoważniony do wycofania oferty i anulowania istniejących ofert.
7. Kupujący mogą wycofywać oferty tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód. Po uzasadnionym wycofaniu oferty nie dochodzi do zawarcia umowy między użytkownikiem, który po zakończeniu aukcji z powodu wycofania oferty ponownie oferuje najwyższą cenę, a sprzedającym.
8. w niektórych kategoriach sprzedawca może dodać do swojej oferty funkcję propozycji ceny. Funkcja propozycji ceny umożliwia kupującym i sprzedającym negocjowanie ceny za przedmiot. (...)
11. jeśli przedmiot zostanie usunięty z serwisu eBay przed końcem okresu wystawienia, nie dojdzie do zawarcia skutecznej umowy między kupującym a sprzedającym".

(4) Zakup za pośrednictwem funkcji "Kup teraz" lub "Licytuj".

Klikając przyciski "Kup teraz" lub "Licytuj" na stronach przedmiotów, użytkownik nie składa jeszcze wiążącej deklaracji umownej. Nawet później użytkownik ma możliwość sprawdzenia podanych informacji i skorzystania z funkcji "Wstecz" przeglądarki internetowej w celu skorygowania lub anulowania zakupu. Opcja ta nie istnieje do momentu złożenia wiążącego oświadczenia umownego. Czynność, za pomocą której użytkownik składa wiążące oświadczenie umowne podczas dokonywania zakupu, a umowa zostaje zawarta, można zobaczyć w menu nawigacyjnym eBay.

(5) Zakup za pośrednictwem koszyka zakupów

Jeśli zakup jest oferowany za pośrednictwem koszyka, należy umieścić towary przeznaczone do zakupu w "koszyku", klikając przycisk "Dodaj do koszyka" na stronie przedmiotu. Zostanie wówczas wyświetlony "koszyk zakupów". "Koszyk zakupów" można również wywołać za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym i w każdej chwili dokonać w nim zmian. Po wywołaniu strony "Przejdź do kasy" i wprowadzeniu adresu dostawy oraz wybraniu metody płatności, wszystkie dane zamówienia zostaną ponownie wyświetlone na stronie przeglądu zamówień.

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz "PayPal", najpierw zostaniesz przeniesiony do okna logowania PayPal. Po pomyślnym zalogowaniu się do systemu PayPal nastąpi przekierowanie do strony przeglądu zamówienia w serwisie eBay.

Przed wysłaniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich szczegółów, ich zmiany - również za pomocą funkcji "Wstecz" przeglądarki internetowej - lub anulowania zakupu.

Kliknięcie przycisku "Kupuję i płacę" oznacza prawnie wiążącą akceptację oferty. W ten sposób zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

(6) Zakup za pośrednictwem funkcji "Propozycja ceny"

Jeśli oferowana jest funkcja "Propozycja ceny", użytkownik ma możliwość złożenia nam kontroferty. Odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij propozycję ceny" na stronie przedmiotu, wprowadzenie propozycji ceny na następnej stronie, wybranie przycisku "Sprawdź propozycję ceny" i potwierdzenie przycisku "Wyślij propozycję ceny" na następnej stronie. Stanowi to wiążącą ofertę. Użytkownik jest związany przesłaną nam propozycją ceny przez dwa dni. Jeśli zaakceptujemy propozycję cenową, umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta.

(7) Zamówienie jest przetwarzane, a wszystkie informacje wymagane w związku z zawarciem umowy są przesyłane pocztą elektroniczną. W związku z tym użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy i że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, tj. w szczególności, że nie jest on blokowany np. przez filtry SPAM.

§ 4 Przechowywanie tekstu i języka umowy

(1) Pełny tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed wysłaniem zamówienia można wydrukować dane zamówienia za pomocą funkcji drukowania przeglądarki internetowej lub zapisać je w formie elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia dane zamówienia, Ogólne Warunki Handlowe, w tym informacje wymagane przez prawo w przypadku umów sprzedaży na odległość, zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną.

(2) Językiem dostępnym do zawarcia umowy jest język niemiecki.

§ 5 Istotne cechy towarów

Główne cechy towarów można znaleźć w opisie poszczególnych ofert.

§ 6 Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu w przypadku anulowania i warunki płatności

(1) Ceny zakupu podane na odpowiednich stronach artykułów zawierają ustawowy podatek VAT.

(2) Dla każdego zamówienia naliczane są dodatkowe koszty wysyłki. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku w opisie danego przedmiotu, są one wyświetlane osobno podczas procesu składania zamówienia i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę.

(3) W przypadku odstąpienia od umowy użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

(4) Dostępne metody płatności są wymienione w opisie danego przedmiotu.

(5) O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, cena zakupu, która ma zostać zapłacona przez użytkownika, jest natychmiast wymagalna.

(6) W przypadku dokonania zakupu na konto za pośrednictwem systemu PayPal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg przenosi nasze roszczenia wobec użytkownika w całości i nieodwołalnie na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Użytkownik zgadza się, że PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. przeprowadzi kontrolę kredytową przy użyciu przesłanych danych przed zaakceptowaniem cesji. PayPal zastrzega sobie prawo do odrzucenia tej metody płatności w wyniku kontroli kredytowej. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w procesie realizacji transakcji w serwisie eBay. W przypadku autoryzacji zakupu na konto PayPal, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. akceptuje cesję, w związku z czym płatności na poczet spłaty zadłużenia mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.. Termin płatności wynosi 14 dni od otrzymania towaru.

§ 7 Warunki dostawy

Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć w opisie danego przedmiotu. Jeśli w opisie przedmiotu nie określono innego terminu, towary zostaną dostarczone w ciągu trzech do pięciu dni od zawarcia umowy, ale dopiero po dacie polecenia zapłaty, jeśli uzgodniono płatność z góry.

§ 8 Gwarancja

Do towarów mają zastosowanie ustawowe prawa z tytułu rękojmi za wady.

§ 9 Gwarancje

Na stronach poszczególnych przedmiotów oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie eBay można znaleźć informacje o wszelkich dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach.

§ 10 Rozstrzyganie sporów / platforma systemu operacyjnego

(1) Komisja Europejska oferuje konsumentom platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (tzw. platformę ODR) pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ do którego konsument może się zwrócić w przypadku różnicy zdań w związku z umową kupna lub umową o świadczenie usług zawartą przez Internet za pośrednictwem handlu elektronicznego.

(2) Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.