Polityka anulowania

Polityka anulowania

 

 

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, anuluje zamówienie,

- towarów (w przypadku dostawy jednego produktu lub jednolitej dostawy kilku produktów zamówionych w ramach jednolitego zamówienia) lub
- ostatni towar (w przypadku oddzielnej dostawy kilku towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia) lub
- objęcia w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej pozycji (w przypadku dostawy jednego lub większej liczby towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, w kilku częściowych przesyłkach lub pozycjach).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (,Seidenstrasse GmbH, Ringstr. 1, 01968 Senftenberg, Deutschland, Phone: 016097911653, E-Mail: stefanzhujun@163.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez użytkownika innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj dostawy standardowej), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji użytkownika o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towary zostaną wysłane przed upływem czternastu dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Użytkownik musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz)
– An
Seidenstrasse GmbH
Ringstr. 1
01968 Senftenberg OT Kleinkoschen
Niemcy
E-Mail: stefanzhujun@163.com

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………
Zamówione na:

……………………………………………………………………………………………………………
Odebrano dnia:

……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze):

……………………………………………………………………………………………………………
Data:

……………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koniec polityki anulowania